Отчет за ефективност по ISO 22400. Препоръки за изпълнение.

Отчет за ефективност по ISO 22400. Препоръки за изпълнение.

Отчет за общата ефективност на оборудването

Свойства на отчета и правила за изчисляване на КПЕ

Zyfra MDCplus
Finland, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

Отчет за общата ефективност на оборудването

Свойства на отчета и правила за изчисляване на КПЕ

Отчет показва следващите КПЕ:

  • «Показател за общата ефективност на оборудването» («ОЕЕ-показател, («Оverall Equipment Effectiveness»))

  • «Достъпност» («Availability»)

  • «Производительност» («Performance»).

 

ОЕЕ-показател се изчислява по следната формула:

ОЕЕ= А * Р * Q= А * Р, при което

А – Достъпност, Р – Производительност, Q – показател на качеството («Quality»), който се приема за 1 (100%).

КПЕ «Производительност» на базовия модул MDCplus се изчислява по следната формула:

Р = (APT - MST) * “Avg. F%” / APT, при което:

APT – Действително време за производство («Actual production time»)

MST – Времето, изразходвано за кратки спирания и очакването («Minor stop and waiting time»)

«Avg. F%» – средната стойност на коректора на подаване по време на изпълнение на програмата за управление.

1

Редактиране на КПЕ

Измерваният параметър, контролиращ положението на коректора на подаване, трябва да бъде посочен в директория «Състояния, причини за престой, параметри» («States, downtime reasons, parameters») на Сървъра на MDCplus и да бъде избран в поле «Avg. F%» в «Настройките» – раздел «Настройки на мониторинг на производството» («Production monitoring settings») за съответните инструментални машини. Например, измерваният параметър «Коректор на подаване F%» («Feed corrector F%»). 

10

Състояния в процеса на мониторинг

11

Редактиране на КПЕ

Пример на отчет

Нека разгледаме пример на отчет, изготвен на основание на дадена методология.

1

Индивидуален отчет

10

 Раздел «Общи»

11

Готовност

12

Производительност

13

OEE

Back
Copyright © 2020 Zyfra Oy. All rights reserved.